Terms and conditions

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Fit For Football ARTIKEL 1. | DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit. Fit For Football: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Commandeurslaan 26, 1964 LZ te Heemskerk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70938954 . Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Fit For Football een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Partijen: Fit For Football en de wederpartij gezamenlijk. Overeenkomst: iedere tussen Fit For Football en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Fit For Football zich jegens de wederpartij, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het verlenen van diensten en/of de verkoop en levering van producten. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die Fit For Football en de consument wordt gesloten in het kader van een door Fit For Football georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Fit For Football en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand. Van een overeenkomst op afstand is in elk geval sprake in geval de overeenkomst tussen Fit For Football en de consument middels een webwinkel van Fit For Football is gesloten. Lidmaatschap: de overeenkomst als bedoeld in lid 5 waarbij partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van een duurovereenkomst met betrekking tot coaching. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Fit For Football aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals maar niet beperkt tot, voedingssupplementen, trainingsmaterialen, maaltijden, etc. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Fit For Football te verlenen diensten, zoals maar niet beperkt tot (personal) trainingen, leefstijl advisering (gedrags)coaching. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden gedurende de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fit For Football en iedere tot stand gekomen overeenkomst. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Fit For Football vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Fit For Football kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog door Fit For Football worden herroepen. Aan een aanbod van Fit For Football dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Fit For Football dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fit For Football niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Fit For Football, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fit For Football anders aangeeft. In geval van een overeenkomst op afstand, zal Fit For Football die overeenkomst zo spoedig mogelijk na totstandkoming daarvan per e-mail aan de consument bevestigen. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN De wederpartij staat ervoor in dat zij Fit For Football, gevraagd en ongevraagd, binnen bekwame tijd alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn. De wederpartij dient Fit For Football voorts steeds tijdig alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen en alle overige inspanningen te verrichten die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. ARTIKEL 5. | TRAINING, COACHING EN ANDERE DIENSTVERLENING Voordat een lidmaatschap ten aanzien van trainings- of voedingsprogrammas wordt aangegaan, zal Fit For Football de wederpartij een door de deelnemer in te vullen intakeformulier inclusief risico-analyse beschikbaar stellen. De wederpartij staat ervoor in dat de deelnemer dit formulier volledig en naar waarheid invult en dat het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van het lidmaatschap is vereist, aan Fit For Football beschikbaar wordt gesteld. Fit For Football is gerechtigd om het lidmaatschap niet aan te gaan dan wel te ontbinden indien hij op basis van de middels het intakeformulier verkregen informatie van oordeel is dat het volgen van het trainings- of voedingsprogramma voor de deelnemer onverantwoord is. Ook indien Fit For Football op basis van het ingevulde intakeformulier van oordeel is dat het verantwoord is om de deelnemer aan het trainings- of voedingsprogramma deel te laten nemen, geschiedt deelname op eigen risico van de deelnemer. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om te beoordelen, of door een medisch specialist te laten beoordelen, of er medische of andere reden zijn waarom hij niet in staat zou zijn om trainingen of voedingsprogrammas te volgen. ARTIKEL 6. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN Levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging, geschiedt dit op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, bij gebreke waarvan het factuuradres als afleveradres wordt aangemerkt. Fit For Football behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren, tenzij dat redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd. In geval een order in gedeelten wordt geleverd, vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering door of namens de consument in ontvangst is genomen. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel 8, niet gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen koopprijs te voldoen. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is Fit For Football gerechtigd om naar redelijkheid de kosten in rekening te brengen welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar afnameverplichtingen jegens Fit For Football deugdelijk was nagekomen, zoals de kosten in verband met de opslag van de producten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen. ARTIKEL 7. | DUUR EN OPZEGGING VAN LIDMAATSCHAPPEN Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een lidmaatschap aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien het lidmaatschap uitdrukkelijk wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, zal deze bepaalde tijd nimmer meer dan twaalf maanden bedragen indien de wederpartij een consument is. Een lidmaatschap aangegaan voor bepaalde tijd wordt standaard stilzwijgende verlenging uitsluitend per kalendermaand. Alleen indien expliciet aangegeven is dat een overeenkomst een bepaalde tijd heeft, eindigt van rechtswege door verstrijken van die bepaalde tijd. Het lidmaatschap eindigt één kalendermaand na de dag van opzegging, mits de eventuele bepaalde looptijd van het lidmaatschap is verstreken. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met dien verstande dat de consument het lidmaatschap op eenzelfde wijze kan opzeggen als waarop het lidmaatschap is aangegaan. ARTIKEL 8. | TERMIJNEN EN DERDEN Overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe Fit For Football zich jegens de wederpartij heeft verbonden, betreffen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Fit For Football treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de wederpartij Fit For Football schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Fit For Football de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Fit For Football is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Indien Fit For Football de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden overlaat, staat dit niet in de weg aan de wettelijke aansprakelijkheid van Fit For Football voor door hem ingeschakelde derden. ARTIKEL 9. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND De consument is, behoudens het bepaalde in het volgende artikel en het overige van dit artikel, gerechtigd om de overeenkomst op afstand, indien die overeenkomst betrekking heeft op het verlenen van diensten, tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de overeenkomst op afstand een consumentenkoop betreft, is de consument, behoudens het bepaalde in het volgende artikel en het overige van dit artikel, tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, gerechtigd om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Diensten Nakoming van de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de consument. Indien de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten wordt nagekomen binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de consument bij het aangaan van de overeenkomst op afstand dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de overeenkomst door Fit For Football is nagekomen. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek van consument als bedoeld in lid 2, is de consument Fit For Football een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Fit For Football is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan Fit For Football moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst op afstand dat is uitgevoerd. Afwikkeling ARTIKEL 10. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING De consument heeft geen recht van ontbinding bij: een overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, na nakoming van de overeenkomst op afstand, indien: de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Fit For Football de overeenkomst op afstand is nagekomen. een consumentenkoop betreffende: de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst op afstand voor de geregelde levering van dergelijke publicaties. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding; een overeenkomst waarbij het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. ARTIKEL 11. | ONDERZOEK EN KLACHTEN In het kader van een koopovereenkomst, dient de wederpartij op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard of hoeveelheid niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de wederpartij Fit For Football daarvan onverwijld mededeling te doen. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbare gebreken, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Fit For Football. Voor zover de overeenkomst niet voorziet in de verkoop van producten, maar in het verlenen van diensten, dan is de wederpartij gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst door Fit For Football onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde gebrek, aan Fit For Football mondeling kenbaar te maken, althans binnen twee werkdagen aan Fit For Football schriftelijk mede te delen c.q. te bevestigen. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend bij Fit For Football. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Fit For Football uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet, onder meer inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Fit For Football is geklaagd. ARTIKEL 12. | GARANTIE EN CONFORMITEIT BIJ PRODUCTVERKOOP Fit For Football levert verkochte producten uitsluitend met garantie voor zover zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, met dien verstande dat een door Fit For Football, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Fit For Football kunnen doen gelden. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van een product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Fit For Football dan wel zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Fit For Football, het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Fit For Football zijn uitgevoerd. ARTIKEL 13. | OVERMACHT Fit For Football is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien Fit For Football bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst, behoudens voor zover aan het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst redelijkerwijs geen zelfstandige waarde toekomt. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING Fit For Football is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Fit For Football ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Fit For Football gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld. Voorts is Fit For Football gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Fit For Football op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Fit For Football behoren te komen, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Fit For Football ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. Indien Fit For Football de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar. ARTIKEL 15. | PRIJZEN EN BETALINGEN Het aanbod van Fit For Football vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Fit For Football vermelde prijzen inclusief btw, met dien verstande dat in relatie tot consumenten prijzen (mede) inclusief btw worden vermeld. Fit For Football is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van lidmaatschappen te wijzigen. Van een prijsverhoging doet Fit For Football schriftelijk mededeling aan de wederpartij. Een verhogingen van de prijs treedt voor de wederpartij niet eerder in werking dan wanneer zij in de gelegenheid is geweest om het lidmaatschap nog op te zeggen voordat de prijsverhoging van kracht werd. Tenzij ter zake uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Fit For Football gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop Fit For Football de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Betaling ten tijde van de feitelijke levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt. Zolang de wederpartij jegens Fit For Football in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is Fit For Football niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe overeengekomen wijze en binnen de door Fit For Football vermelde termijn. Indien de wijze van betaling niet is overeengekomen, is Fit For Football gerechtigd om deze wijze naderhand vast te stellen. In geval automatische incasso van betalingen is overeengekomen, is de wederpartij redelijke administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan Fit For Football de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen. De wederpartij is, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van consumenten dwingend in de weg staat, steeds gehouden te betalen zonder verrekening. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Fit For Football is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail/in haar mobiele applicatie aan haar beschikbaar te stellen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening, met dien verstande dat ten nadele van de consument niet zal worden afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten. In geval van betalingsverzuim van een consument, zal Fit For Football, in afwijking van het bepaalde in lid 6 en 10 niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot betaling over te gaan. ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING Fit For Football verleent zijn diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Fit For Football zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij niet instaan voor het behalen van de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Fit For Football kan worden toegerekend. Aansprakelijkheid van Fit For Football voor herstelbare schade bestaat niet eerder dan nadat de wederpartij Fit For Football in de gelegenheid heeft gesteld om deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Fit For Football ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit. Fit For Football is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het volgende lid, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Fit For Football in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Fit For Football is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fit For Football aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Fit For Football toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van Fit For Football is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Fit For Football betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Fit For Football nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Fit For Football daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Fit For Football dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Fit For Football bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. De wederpartij vrijwaart Fit For Football van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Fit For Football toerekenbaar is. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Fit For Football. ARTIKEL 17. | EIGENDOMSVOORBEHOUD Alle door Fit For Football geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Fit For Football hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Fit For Football en de eventueel door Fit For Football aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Fit For Football is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. ARTIKEL 18. | ALGEMEEN KLACHTBELEID Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de klacht heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Fit For Football. Bij Fit For Football ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht betrekking heeft op een overeenkomst op afstand en de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/). ARTIKEL 19. | INTELLECTUELE EIGENDOM Fit For Football dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen en methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot opdrachten, workshops, voedingsplannen, workouts, programmatuur, alsook op de door hen gevoerde beeldmerken en merknamen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een wijze die verder gaat dan het gebruik van die goederen zoals de overeenkomst daarin voorziet. ARTIKEL 20. | GEBRUIK ELEKTRONISCHE OMGEVING Voor zover in het kader van een lidmaatschap gebruik wordt gemaakt van een of meerdere (mobiele) webapplicaties, vindt het bepaalde in dit artikel toepassing. Fit For Football dan wel zijn licentiegever spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de applicaties te optimaliseren. Echter kan Fit For Football c.q. zijn licentiegever niet garanderen dat de applicaties onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van de applicaties steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Fit For Football c.q. zijn licentiegever ter zake is uitgesloten. Fit For Football dan wel zijn licentiegever is bevoegd om de applicaties tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de applicaties. Alle aansprakelijkheid van Fit For Football dan wel zijn licentiegever in verband met de tijdelijke ontoegankelijkheid van de applicaties is uitgesloten. Persoonsgegevens die middels de applicaties worden verkregen, worden verwerkt overeenkomstig de privacyinstellingen van de gebruiker van de applicaties. De gebruiker wordt verondersteld te begrijpen dat medegebruikers inzicht hebben in persoonlijke informatie over de gebruiker voor zover de gebruiker zulks toelaat door het door hem toepassen van bepaalde privacyinstellingen. Elke aansprakelijkheid van Fit For Football dan wel zijn licentiegever ter zake de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de privacyinstellingen van de gebruiker is uitgesloten. ARTIKEL 21. | SLOTBEPALINGEN Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Fit For Football aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.


Loading, please wait...
Loading, please wait...
Saving......
Saving......